دانلود گزارش تخصصی تاریخ با موضوع تفهیم تاریخ شناسی

۳,۰۰۰ تومان

توضیحات

گزارش تخصصی دبیر تاریخ دبیرستان :
لذت بخش کردن ساعت درس تاریخ برای دانش آموزان با روش های خالقانه

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات 28 صفحه

قسمتی از فایل

چکیده

از زمانی که به تدریس درس تاریخ پرداختم، متوجه عدم عالقه و توجهه برخهی از دانه آمهوزان بهه کهالس شده ام؛ که از درس، کتاب و معلم گریزان و بیشتر سعی دارند که خودشان بصورت مستقل و بهدون اتکها بهه معلم درس را فرا بگیرند. این وضعیت چندان برای من و کالس خوش آیند نبود بنابراین تصهمیم گهرفتم تها آنجا که می توانم وضعیت نامطلوب را دچار تغییر و تحول نموده و کالسم را از هر لحاظ دارای شور و نشهاط کافی نمایم. نتیجه ای که در نهایت پس از به کار بردن راه حلهای مختلف برای اینجانب عاید شده، شور و نشاط و عالقه
به درس، همراه با فعالیت دان آموزان در کالس بوده است. که این مسئله برایم ارزش زیادی داشته است. از دیگر مواردی که باید به آن اشاره شود کسب موفقیت دان آموزان در آزمونهای مستمر و پایانی بود. شرکت همگی دان آموزان به صورت داوطلبانه در پرس های کالسی، انجام برخی تکالیف محولهه و رقابهت سالم در بین آنها از دیگر مواردی است که از کنار آن نمیتوان به سادگی گذشت.

مقدمه:
تاریخ هر ملتی، نمادی از هویت آنان است که در شکل گیری شخصهیت و هویهت جوانهان ، نقه اساسهی
خواهد داشت. تاریخ یکی از مهمترین و بهترین مآخذ تعلیم و تربیت برای انسانهاست و همهانطور کهه گفتهه شده «هیچ قسمتی از فرهنگ یك جامعه به اندازهی تاریخ در هویت بخشی موثر نیست0.»
این مسئله تنها با آموزش درست تاریخ میسر می شود. و در این راه باید دان آمهوزان را بهه گونهه ای جهذب درس تاریخ و فلسفه ی حاکم بر آن کرد که بعد از پایان درس، آنان خود به دنبال چرایی مسائل برونهد و بهه غور و تحقی در امور بپردازند.
در ارائه ی درس تاریخ، چه به صورت سنتی و یا شکل نوین آن، باید روحیههی کنجکهاوی، حقیقهتجهویی و دنبال کردن دالیل، علت ها و نتایج تاریخی و نق آنها را در زندگی حال و آیندهی دان آموزان ایجاد کنیم؛ و کاربرد تاریخ برای حال و آینده را واقعاً در روح و جان آنهها و کسهانیکه تهاریخ را تنهها حهدیت گذشهتگان )مردگان( میپندارند، به صورت علمی و کاربردی تقویت کنیم.
بقول دکتر زرینکوب «آنچه انسان امروز از تاریخ میتواند آموخت شناخت خوی است شناخت معنی حیات خوی در واقع…تاریخ تنها محدود به دنیای حاضر- زمان جاری- هم نیست؛ با دنیای گذشته و بها آنچهه در آینده خواهد بود نیز پیوند اتصال دارد. و 0»…
درس تاریخ در طی سالهای اخیر شاید برای اولین بار با رویکرد روشمداری و پیونهد دادن مباحهت تهاریخ بها
زندگی روزمره ی دان آموزان، با طرح مباحت متفاوت و متنوع جهت بیان جایگهاه و نقه زنهدگی تهاریخی
انسان ها در رویکرد پژوه در تاریخ و ارتباط تاریخ با علوم دیگر تدوین و تألیف شده است. که میتوان ایهن امر را نوید بخ تحولی در چگونگی تنظیم کتب درسی بحساب آورد.
اما علیرغم محسنات کتاب، به واسطة سابقه ذهنی، که آن هم برخواسته از یکسری عوامل گوناگون میباشد، ما شاهد بی رمقی و عالقة کم دان آموزان نسبت به ایهن درس هسهتیم. در صهورتیکه اگهر درس تهاریخ بههشیوه ای جذاب و اثرگذار ارائه شود، عالوه بر اینکه حس مسئولیت پذیری دان آموزان را بر مهی انگیزانهد، در شکلگیری هویت فرهنگی و اجتماعی نسل جوان و آیندهساز این دیار نیز نق بسزایی خواهد داشت
آنچه در پی می آید تنها شرح برخی از تجربه هایی است که در حین تدریس جههت ایجهاد عالقهه و طهراوت بیشتر در کالس کسب شده است. البته امیدوارم که این تجربیات برای همکارانی کهه در آغهاز راهنهد مفیهد فایده باشد.
بیان مسئله:
از زمانی که به تدریس درس تاریخ پرداختم، متوجه عدم عالقه و توجهه برخهی از دانه آمهوزان بهه کهالس شده ام؛ که از درس، کتاب و معلم گریزان و بیشتر سعی دارند که خودشان بصورت مستقل و بهدون اتکها بهه معلم درس را فرا بگیرند. این وضعیت چندان برای من و کالس خوش آیند نبود بنابراین تصهمیم گهرفتم تها آنجا که می توانم وضعیت نامطلوب را دچار تغییر و تحول نموده و کالسم را از هر لحاظ دارای شور و نشهاط کافی نمایم. در نشستها و تماسهایی که با دیگر دبیران تاریخ )حتی در مناط و شهرهای دیگر( داشتهام، به این نتیجه
رسیده ام که این مسئله تنها خاص من نیست بلکه آنها هم بنوعی با این مشهکل مواجهه هسهتند و هرکهدام میکوشند به شیوهای مشکل را حل کنند و یا از شدت آن بکاهند.
در این اثنا با برخی همکاران دیگر، مدیران، معاونین و مشاوران نیز به گفت و گو پرداختهام که تقریباً همگی در باب این مسئله متف القول بودهاند.

جدای از این رجوع به برخی دفاتر ثبت نمرات نیز بر این مسئله کامالً صحّه میگذاشت. همچنین با توجه به نظرخواهی هایی که در اوایل سال )جلسة اول یا دوم( تحصیلی در باب درس مذکور انجام داده بودم، نتیجهة بدست آمده مؤید نظر باال بوده است. بنابراین از مجموع گفتههای همکاران و یافتههایی که در نتیجة تحقیقات مختلف کسب شده بود دریافتم که

تعدادی از دان آموزان نسبت به درس تاریخ عالقهای نشان نداده و بسیاری از آنها درس را فقط به واسطةی کسب امتیاز در کنکور مورد مطالعه قرار میدهند.

شاید علت اصلیینا مسئله آن است که هنوز جایگاه و اهمیّت درس تاریخ در نظهام آموزشهی مها مشهخص نشده است و به آن به عنوان یك درس اصلی و پایه نگریسته نمی شود. دان آموزان نیز صرفاً تالش میکنند

فهرست مطالب
چکیده 4
مقدمه: 5
بیان مسئله: 7
اهداف گزارش تخصصی : 8
هدف اصلی :
اهداف تخصصی : 8
مقایسه با شاخص : 8
جمع آوری اطالعات 8
هدف های کلی درس تاریخ در دوره متوسطه 01
الف( هدف های شناختی 01
هدف های درسی در پایه دوم متوسطه 00
ج( هدف های مهارتی 01
هدف های درسی در پایه سوم متوسطه 04
ج( هدف های مهارتی 05
.0توانایی نسبی برای تجزیه و تحلیل رویدادهای مهم تاریخی قرن های جدید و دوره معاصر و اوضاع
کنونی جهان؛ 05
روش های دیگرگردآوری اطالعات: 01
محدودیت ها ومشکالت تدریس تاریخ دبیرستان . 01
راه حل پیشنهادی 01
ارزیابی بعد از اجرای راه حل 01
برخی از اظهارنظرها به عنوان نمونه: 05
نقاط ضعف 01
ارائه پیشنهادات 07
منابع و پیشینهای مورد استفاده 02

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود گزارش تخصصی تاریخ با موضوع تفهیم تاریخ شناسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فروشنده